Naše výrobky

Podle materiálupodle materiálu
Všechny produktyvšechny produkty

Obchodní podmínky

Zpět

Obchodní podmínky

internetového obchodu AMNES - Zuzana Penkalová

 

ČÁST PRVNÍ  

Článek 1

Základní ustanovení 

 

 

1. Tyto obchodní podmínky upravují vztahy vznikající při prodeji zboží podnikatelem jednajícím při svém podnikání pod jménem AMNES - Zuzana Penkalová, IČO: 71801588 se sídlem Dětmarovice 957, 735 71 Dětmarovice, E-mail: info@owatrol.cz, Web: www.owatrol.cz, dále jen prodávající, kupujícím - spotřebitelům i podnikatelům, prodtřednictvím internetového obchodu na arese www.owatrol.cz.

 

Článek 2

Vymezení pojmů 

1. Spotřebitel – spotřebitelem se zde rozumí kupující, fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje od prodávajícího výrobky za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky.

2. Kupujícím - podnikatelem se zde rozumí kupující, fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje od prodávající výrobky za účelem dalšího podnikání s těmito výrobky.

3. Objednávka – objednávkou se rozumí závazný požadavek kupujícího na dodání přesně označeného zboží v požadovaném množství, jehož přijetí je prodávající potvrzeno e-mailem, nebo písemně.

4. Dodávka zboží – dodávkou zboží se rozumí dodání zboží kupujícímu prodávající v souladu s přijatou objednávkou. 

5. Zboží – zbožím se rozumí zboží nabízené od prodávající a popsané na webových stránkách jejího internetového obchodu, uvedené v objednávce kupujícího.

6. Převzetím zboží - se rozumí odevzdání zboží kupujícímu. V případě odeslání zboží nastanou účinky odevzdání zboží  kupujícímu jeho předáním dopravci označí-li prodávající zboží zjevně a dostatečně jako zásilku pro kupujícího.

 

Článek 3

Předmět smluvního vztahu

1. Předmětem smluvního vztahu je prodej zboží dle objednávky kupujícího provedené způsobem a za podmínek upravených těmito obchodními podmínkami.

2. Objednávka je učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami pokud jsou v internetové objednávce vyplněny všechny údaje jejichž vyplnění je požadováno na webových stránkách prodávající (druh zboží, množství způsob platby, údaje o kupujícím).

3. Objednávka je učiněna v souladu s těmito obchodními podmínkami i v případě, pokud je odeslána na e-mailovou adresu info@owatrol.cz, případně písemně na adresu prodávající a jsou v ní uvedeny údaje jejichž vyplnění je požadováno v internetové objednávce.

 

Článek 4

Ceny a platební podmínky 

1. Cena nabízeného zboží je uvedena na webových stránkách prodávající.

2. Cena zboží je uváděna včetně DPH. Dále je v objednávce uvedena cena zboží bez DPH, DPH, dopravné, a součet těchto tří položek představující konečnou cenu zboží pro kupujícího, ve které jsou zahrnuty také další náklady spojené s odesláním a doručením zboží (balné, poštovné).

3. V případě změny ceny zboží je platnou cenou ta cena, která byla uvedena u objednaného zboží v okamžiku potvrzení objednávky kupujícího prodávající. 

4. Akční ceny platí do vyprodání zásob.

5. Kupující je povinen zaplatit prodávající za dodané zboží konečnou cenu uvedenou v objednávce. 

6. Způsob platby ceny za dodané zboží je sjednán v objednávce a to dobírkou, nebo zálohovou fakturou. 

7. V případě odebrání zboží u prodávající je kupující povinen zaplatit cenu v hotovosti jako při dobírce.

  

Článek 5

Dodávka zboží

1. Pokud je sjednán způsob platby za dodávku zboží dobírkou, je zboží odesláno kupujícímu v pracovní dny do 48 hodin od potvrzení přijetí objednávky. Je-li objednávka přijata ve dnech pracovního volna nebo pracovního klidu, je zboží odesláno kupujícímu do 48 hodin od začátku pracovního dne následujícího po dni pracovního volna nebo pracovního klidu, ve kterém byla objednávka prodávající přijata. 

2. Pokud nelze odeslat objednané zboží ve lhůtách dle Části první, Článku 5 odst. 1 těchto obchodních podmínek z důvodu, že zboží není momentálně na skladě, bude objednávka kupujícího přijata jako nezávazná a kupující bude neprodleně telefonicky případně e-mailem kontaktován s dotazem zda na objednávce trvá i v případě nového termínu odeslání zboží. Pokud neobdrží prodávající do pěti dnů od data odeslání e-mailu odpověď kupujícího, objednávka bude zrušena. 

3. Pokud je sjednán způsob platby zálohovou fakturou, je zboží odesláno kupujícímu do 48 hodin od připsání fakturované ceny na účet prodávající. Není-li objednané zboží na skladě a prodávající nebude schopna zajistit jeho dodání kupujícímu ani ve lhůtě 48 hodin od připsání fakturované ceny na účet prodávající, platí postup dle Části první, Článku 5 odst. 2 těchto obchodních podmínek. Prodávající vrátí přijatou platbu kupujícímu na jeho účet do pěti dnů od marného uplynutí pěti denní lhůty pro odpověď kupujícího na dotaz prodávající zda trvá na objednávce i v případě nového termínu odeslání zboží. 

4. Zboží je zasíláno prostřednictvím České pošty (balík). V případech zakázky v množství větším než 30 kg je zboží zasíláno prostřednictvím dopravce. V případě zasílání zboží dopravcem bude kupující o tomto způsobu dodání zboží informován prodávající telefonicky nebo e-mailem. 

5. Po dohodě s prodávající si může kupující odebrat zboží uvedené v objednávce přímo u prodávající ve skladu na adrese Sadová 301/44a, 746 01 Opava. 

 

ČÁST DRUHÁ

Zvláštní podmínky při prodeji kupujícímu - spotřebiteli

  

Článek 1

Odpovědnost za vady, záruční podmínky 

1. Vyskytne-li se na dodaném zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od převzetí zboží. 

2. Právo na reklamaci vady je kupující oprávněn uplatnit v uvedené lhůtě u prodávající písemně na adrese sídla firmy Dětmarovice 957, 735 71 Dětmarovice případně na adrese provozovny Sadová 301/44a, 746 01 Opava na e-mailovou adresu info@owatrol.cz, nebo přímo u prodávající.

 

Článek 2

Odstoupení od smlouvy kupujícím - spotřebitelem

1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů bez uvedení důvodu.

2. Právo odstoupit od kupní smlouvy má kupující do čtrnácti dnů ode dne převzetí zboží kupujícím samotným nebo jím pověřenou osobou.

3. Právo odstoupit od kupní smlouvy jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí má kupující do čtrnácti dnů ode dne převzetí poslední dodávky zboží kupujícím samotným nebo jím pověřenou osobou.

4. V případě odstoupení od smlouvy zašle kupující bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy zboží, které obdržel zpět prodávající na adresu Sadová 301/44a, 746 01 Opava nebo je na uvedené adrese předá prodávající.

5. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávající ponese kupující náklady spojené s navrácením zboží a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředku komunikace na dálku náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být navráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. 

6. Prodávající vyplatí přijatou kupní cenu za vrácené zboží kupujícímu na jeho účet do tří dnů ode dne, kdy mu bylo zboží, jež bylo předmětem smlouvy, od které bylo odstoupeno vráceno. 

7. Pokud bylo zboží, jež bylo předmětem smlouvy, od které bylo odstoupeno vráceno prodávající na adrese Sadová 301/44a, 746 01 Opava může být kupní cena vyplacena kupujícímu v hotovosti při předání a převzetí zboží. Předání a převzetí zboží v místě podnikání prodávajícího a způsob vrácení kupní ceny je nutno dohodnout vždy předem s prodávající.

8. Vyplatit kupní cenu při odstoupení od smlouvy v hotovosti v místě podnikání dodavatele je možno spotřebiteli i v případě vrácení zboží jiným způsobem než v místě podnikání dodavatele, je však nutno tento postup s dodavatelem vždy předem dohodnout. 

9. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto článku obchodních podmínek je kupující povinen vrátit prodávající dodané zboží nepoužité v neporušeném stavu. 

10. Za účelem odstoupení od smlouvy tvoří přílohu každé dodávky dodávky vzor „Oznámení o odstoupení od smlouvy“, který může kupující použít, pokud se rozhodne od smlouvy odstoupit.

 

ČÁST TŘETÍ

Článek 1

Závěrečná ustanovení

1. Práva a povinnosti vznikající při prodeji zboží prodávající kupujícím internetovým obchodem se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. a těmito obchodními podmínkami uveřejněnými na webových stránkách internetového obchodu prodávající.

2. Kupující odesláním objednávky prodávající potvrzuje, že se seznámil s podmínkami tohoto internetového obchodu a uvedené podmínky přijímá.

 

Příloha č. 1 

Oznámení o odstoupení od smlouvy 

Adresát

AMNES - Zuzana Penkalová, Dětmarovice 957, 735 71 Dětmarovice
e-mail: info@owatrol.cz

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu zboží

…..........................objednaného u Vás dne …......................., které jsem/jsme

obdržel/obdrželidne...........................................................

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

.................................................................

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

................................................................

Podpis

................................................................