OWATROL DSP 800® - Víceúčelový odstraňovač nátěrů | Owatrol-natery.cz

Naše výrobky

Podle materiálupodle materiálu

OWATROL DSP 800®

Víceúčelový odstraňovač nátěrů

CZK / EUR

Detail produktu OWATROL DSP 800®

OWATROL DSP 800® je silný víceúčelový odstraňovač všech typů nátěrů bez dichlormetanu – alkyd, akrylové, PU, epoxidové, celulózní, RSE (polosilné nátěry), RPE (silné plastické nátěry)...

 

Rychle účinkující OWATROL DSP 800® pracuje na všech typech povrchů (kromě plastových), zanechává čistý povrch bez nátěru, který může být znovu natřen za 6 hodin. Neobsahuje kyseliny, hydroxid sodný nebo potaš. OWATROL DSP 800® neztmavuje dřevo, a tak nevyžaduje neutralizaci.

 

OWATROL DSP 800® rozpouští barvy a snadno se nanáší. Změkčuje všechny nahromaděné vrstvy, aby čištění a odstraňování bylo co nejjednodušší. 

 

OWATROL DSP 800® je vhodný pro vnitřní i venkovní použití.  Gelová konzistence odstraňovače OWATROL DSP 800® nestéká a je tak ideální pro vodorovné i svislé plochy. 

 

OWATROL DSP 800® lze nanášet na dřevo, kov, (železo a barevné kovy), kámen, cement, keramika, obložení, podlahy, schody, truhlářské výrobky, terasy, ploty, brány, odstraňuje lepidlo na koberce. 

 

OMEZENÍ: nepoužívat na plast.

 

Vydatnost prostředku je 1.25-4 m2/1 litr. Skutečná vydatnost se bude lišit v závislosti na metodě nanášení, typu, struktuře a pórovitosti povrchu. 

 

BEZPEČNOST: NEBEZPEČÍ: GHS07, GHS02, ACETON

Vysoce hořlavá kapalina a pára. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Zdraví škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Opakované vystavení může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.   Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskřením, otevřeným plamenem a jiným zdrojem vznícení. Nekouřit. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování. Prázdnou nádobu nebo nepoužitý obal zlikvidujte ve sběrném dvoře nebo zlikvidujte doma do nádoby na odpad, která je k tomu určena v souladu s místními předpisy.

 

Doprava zboží ZDARMA pro objednávky nad 2000 Kč nebo 100 € (včetně 21% DPH). 

 

Kalkulátor spotřeby
předpokládaná plocha:

m2

Vypočítat
Chcete vědět více?

OWATROL DSP 800®
1L

OWATROL DSP 800®

- - - - - -